Google+

Гнайс - минерален състав

Гнайс - минерален състав

Кварцът в гнайса също се среща под формата на кръгли зрънца или маси с лещовидна форма или пък  зърнести агрегати с примеси на фелдшпат. На цвят е бял или сив, понякога червеникав, рядко синкав. В по-големите зрънца лесно се разпознава по мазния блясък и мидестия лом.

Слюдата се подразделя на биотитова или мусковитова подгрупа или подгрупа със смесен характер. Биотитът е черен или тъмнокафяв, а мусковитът – бял или жълтеникав до светлокафяв, понякога бледо зелен. Минералът не се отличава със специфична кристална форма, а се среща под формата на люспи, парченца или листове с неправилна форма. Обикновено се среща по протежение на скалата и лесната цепителност в една посока до голяма степен обуславя шистозността – нещо, което подчертава гнайсовидната текстура. Ето защо ломът на отчупената от скалата люспа може да е почти изцяло покрит със слюда. Съдейки единствено по това, човек може да добие най-обща представа за приблизителното съдържание на слюда в скалата.

Повърхността при напречно сечение също трябва да се вземе предвид, за да се определи с по-голяма точност приблизителното количество слюда спрямо общия минерален състав на скалата. Това важи особено за слюдестите шисти и за онези гнайси, при които, с намаляване на фелдшпата и увеличаване на слюдата, се наблюдава преход към слюда. При много гнайси този ефект е по-силно подчертан заради тенденцията кварцът и фелдшпатът да образуват пластове, които се редуват с пластове слюда.

Възможно е гнайсите да съдържат само амфибол, а понякога амфибол, примесен със слюда, образуващ отделна разновидност. Амфиболите представляват тъмни, призматични кристали. Мъничките кристалчета могат да се съединяват и да образуват плоски парчета или пластове.